Military Equipment Denmark A/S
Virkelyst 1-3
DK-4420 Regstrup

Tlf.
Fax

+45 5943 0300
+45 5943 0310

 

 

Kvalitet & miljø

Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyring er et vigtigt fokusområde for Military Equipment Denmark A/S (MED). Vores mål er at have en høj kvalitet i alle virksomhedens ydelser og processer. For at sikre, at vores egne mål- og kvalitetspolitikker efterleves, har vi et kvalitetsstyringssystem, der styrer vores processer og tilsikrer, at vores kunder oplever, at MED’s opgavevaretagelse er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed.

Vi tilstræber at tilpasse, udvikle og evaluere kvalitetsstyrings-systemet for dermed at sikre systemets fortsatte effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og eventuelle kvalitetsmål.

Der er udarbejdet en overordnet beskrivelse af mål- og kvalitetspolitikker, som er gældende for virksomhedens virke.

MED’s kvalitetspolitikker:

  • Vi gennemfører og dokumenterer opgavevaretagelsen inden for salg, service og produktion på en måde, som er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed
  • Vi strukturerer sagsbehandlingen på en måde, der sikrer kundernes tillid og tilfredshed med vores produkter
  • Vi vurderer og forbedrer løbende kvalitetsstyringssystemet gennem intern og ekstern audit og evalueringer

MED’s kvalitetsmål:

  • Vi vil overholde de aftalte tilsynsfrekvenser, der indgås mellem MED og kunden
  • Kompetenceniveauet for den enkelte medarbejder gennemgås i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS)
  • Vi skal som minimum have ”tilfredsstillende” i bruger-
    tilfredshedsundersøgelsen, der sendes til kunden efter levering af et produkt

Miljøansvar
Military Equipment Denmark A/S' miljøpolitik har til formål at værne om miljøet og begrænse spild af ressourcer i alle MED’s faciliteter og funktioner i Danmark. Vores politik på affaldsområdet er målrettet på at begrænse spild og miljøforurening, reducere forbruget af CO2 og overholde miljølovgivningen.

Vores medarbejdere tager aktivt del i forbedring af miljøet. Vores certificerede miljøledelsessystem, der omfatter alle MED’s virksomheder, sikrer løbende forbedringer inden for miljøområdet til glæde for vores kunder og leverandører. MED vil i 2015 gennemføre en ISO 14001 miljøcertificering, der med et miljøledelsesprogram definerer vores miljøpolitik og handlinger, som sikrer energibesparelser og miljøforbedringer.

 

 

 

 

 


Certifikater:

TRACE/TRAC
MED er medlem og certificeret af TRACE/TRAC og har følgende nummer

 

Se certifikatet her

 

 

 

TRACE/TRAC er en ny global online due diligence platform, der sikrer overholdelse af regler indenfor forsyning og markedsføring. Systemet opsamler, vurderer og deler basis due diligence informationer om organisationer og individer og udsteder universelle id numre til godkendte ansøgere. Det er designet til at strømline overholdelse af regler, indkøb og ”contracting operations” samtidig med, at due diligence processen pågår.